Tamamlanan Tezler

Yılı Yazar Tez Adı Türü
1985 ŞEREF DEMİRAYAK Biyolojik aktifliği olan bazı benzimidazol türevlerinin sentezi, fiziksel sabitlerinin saptanması ve değerlendirilmeleri Doktora
1985 NURHAN MUTLU Eskişehir ve çevresinde tüketilen sütlerin brucella antikorları açısından değişik yöntemlerle incelenmesi Doktora
1985 MELİHAT FİDAN Büyüme faktörü olan çeşitli endojen maddelerin PGE2 ve TXB2 sentezi üzerine etkileri Y.Lisans
1985 MUSTAFA SOLAK Genital organ anomalisi gösteren olgularda kromozom ve x kromatini analizi Doktora
1985 MUHSİN ÖZDEMİR İşitme engelli çocuklarda dermatoglifik analizler Y.Lisans
1985 M.ALİ BABACAN Diabetik hastalarda böbrek fonksiyonlarının araştırması Y.Lisans
1985 KURAL GÜLBAHAR Hipotiroidizm ve hipertiroidizmli hastalarda serum anjiotensin konvörting enzim (ACE) aktivitesi Doktora
1985 AHMET GÜLTEKİN Anadolu Üniversitesi eğitim ve uygulama hastanesinin sağlık hizmetleri açısından istatistiksel değerlendirilmesi Y.Lisans
1986 NEDİM ÜNAL Erişkinlerde patellanın pozisyonunun tayini Doktora
1986 NEŞE KIRIMER Thalictrum minus var minus alkaloitleri Doktora
1986 NEVZAT KAYA Dışkı muayene yöntemlerinin, (direkt, flotasyon, sedimentasyon) barsak parazitozlarının tanısında değerleri Y.Lisans
1986 GÜLEN GÖKMEYDAN Şekerli diabet hastalarında kan glikozilhemoglobin düzeylerinin kolorimetrik ölçüm ile araştırılması Y.Lisans
1986 SEMA USLU Kronik renal yetersizliğinde serum, alkalen fosfataz ve 5'-nükleotidaz aktiviteleri Y.Lisans
1986 EMİNE SUNAL Kronik renal yetersizliği olan hastalar ile normal şahıslarda pH-kan gazları ve elektrolit değerleri Y.Lisans
1986 FATIMATÜZZEHRA KIRAÇ Normal kişilerde %5 dekstroz ve %5 dekstroz'da hazırlanmış çeşitli Na, Cl, KCI, MgCl2 ve CaCl2 konsantrasyonlarının eritrosit glikoz transportuna değişik pH derecelerindeki etkileri Y.Lisans
1986 KUBİLAY UZUNER Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı ve normal erkeklerde tek solukta zorlu ekspirasyon akım-volüm değerlerinin karşılaştırılması ve bu değerlere sigara içmenin etkisi Y.Lisans
1987 AYLA ERTAN Thalictrum foetidum alkaloitleri Doktora
1987 AYŞE EREN PÜTÜN Centaurea thracica (Janka) hayek ve centaurea pichleri bioss. subsp. pichleri flavonoidleri Doktora
1987 R.NESRİN DEMİRTAŞ Calisthenic egzersiz proğramının myokard infarktüslü hastaların performansı üzerindeki etkileri Doktora
1987 YUSUF İZZETTİN AKYOL Ruscus aculeatus'tan ruskogenin izolasyonu ve tanınması Y.Lisans
1987 MUZAFFER ÖGÜTVEREN Anadolu'nun aristolochia türlerinin alkaloitleri Doktora
1987 E.YASEMİN YAZAN Dekstropropoksifen hidroklorür mikro kapsülleri üzerinde çalışmalar Doktora
1987 SABİHA AKSAY Hücre dışı Na+ iyonu konsantrasyonundaki değişimin gastrocnemius kasının yorulma durumu üzerindeki etkisinin incelenmesi Y.Lisans
1988 SAMİYE FIÇICIOĞLU Saflaştırılmış sığala yağının analitik incelenmesi Y.Lisans
1988 FERHAN ESEN Pulslu magnetik alanların (PEMFs) kurbağa iskelet kası kasılma aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi Y.Lisans
1988 MİNE KÜRKÇÜOĞLU Türk gül yağının üretimi ve özelliklerinin tesbiti Y.Lisans
1988 ERİNÇ KIRKIMCI(GÜZEKİN) İnsan derisinde ter bezleri ve bazı yapı özelliklerinin bölgelere göre dağılımı Y.Lisans
1988 MELEKPER HEPER Türkiye'nin chamaecytisus link türleri üzerinde taksonomik ve kimyasal araştırmalar Doktora
1988 GÜNGÖR KANBAK Menenjit'li hastalarda, BOS ve kanda, kreatin foskokinaz, laktat dehidrojenaz ve aldolaz enzimlerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
1988 DİLEK KOÇ Multipl spontan abortuslu olgularda dermatoglifik analizler Y.Lisans
1988 GÜNER SATILMIŞ Yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerde benlik saygısı Y.Lisans
1988 MUSTAFA TOKER Transuda ve eksuda: Enzim aktivitelerinin vücut sıvılarında araştırılması Y.Lisans
1988 ZEKİ ATKOŞAR Çeşitli analitik yöntemlerle ranitidin HCl'in miktar tayinlerinin incelenmesi Y.Lisans
1988 SEVİLHAN ARTAN Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda genetik ve dermatoglifik analizler Y.Lisans
1988 FAHRETTİN AKYÜZ Hipertansiyonlu ve aterosklerotik kalp hastalarında serum magnezyum, çinko, bakır ve askorbik asit düzeylerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
1988 HADİ BİLAÇ Heparin üzerinde çalışmalar Doktora
1988 ECİR ALİ ÇAKMAK Aflatoksin B1 ve G1 in değişik dozlarda idrarla atılımı, vücut ağırlığı ve lökosit sayıları üzerine etkileri Y.Lisans
1988 K.SETENAY DİNÇER Eskişehir ve Türkiye'de 1970-1986 yılları yaşam ümidi değişiminin incelenmesi Y.Lisans
1988 SOLMAZ ERDEM Cimetidinin bazı maddelerin idrarla atılımına ve plazmadaki düzeylerine etkileri ile bunun böbrek ve karaciğerdeki histopatolojisi Doktora
1988 NİHAL DOĞAN Toxoplasmosis'in serolojik tanısında iki farklı kiti ile Sabin-Feldman testlerinin karşılaştırılması Y.Lisans
1989 İRFAN DEĞİRMENCİ İzole sıçan pankreas perfüzyonunda klorpropamid ve streptozotocinin insülin hormonu biyosentezi ve salınımına etkileri Y.Lisans
1989 MUSTAFA TOKAR Vaginitisli hastalarda direkt preparasyon ve kültür yöntemleri ile trichomonas vaginalis araştırılması Y.Lisans
1989 MUSTAFA ŞENGÜL İnsan hidatidasis tanısında indirekt hemaglütinasyon, immunfloresan antikor ve kompleman birleşme deneylerinin değeri Y.Lisans
1989 AHMET KAHRAMAN Hipotiroidizm ve Hipertiroidizm olgularında serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
1989 KEMAL ANGIN Hematüri: Eritrosit morfolojisinin faz-kontrast mikroskobunda incelenmesi Y.Lisans
1989 NEVİN KANIŞKAN (SÜZEN) Bazı imidazo (4,5-f) kinolin türevlerinin sentezi, asitlik sabitlerinin saptanması ve değerlendirilmesi Doktora
1989 DİLEK DOĞRUKOL Sitarabinin polarografik davranışlarının incelenmesi Y.Lisans
1989 NEVİN ÇALLI Tiyopentalin elektroanalitik davranışlarının incelenmesi ve tiyopental kan düzeylerinin geliştirilen yöntemle ölçümü Y.Lisans
1989 HÜLYA TANRIVERDİ Defne meyvesi sabit yağının ekstraksiyonu ve kalitesinin belirlenmesi konusunda analitik çalışmalar Y.Lisans
1989 YASEMİN AYDIN ERGÜN Benzen ve hidrokinonun megakaryositopez ve trombositopoeze etkileri Y.Lisans
1989 SADİYE ATEŞ Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda eko-fonokardiyografik yöntemle saptanan sistolik ve diyastolik fonksiyon değişikliklerinin Hb A1c ile ilişkisinin araştırılması Y.Lisans
1989 HACER ÜNSAL Sıçanlarda adrenalektominin serum, idrar, doku iyon düzeylerine ve idrarla kreatinin, üre nitrojeni atılımına etkisi Y.Lisans
1989 LÜTFİ GENÇ Hidralazin hidroklorürün formülasyonu ve stabilitesi Y.Lisans
1989 GÜLBEN VURUŞKAN Salbutamol sülfatın değişik ortamlarda stabilitesi üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1989 RIFAT ÖKTEM Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler ile Türkiye'de ilaçla ilgili uygulamaların karşılaştırılması Y.Lisans
1990 NİLGÜN ÖZTÜRK (KURTAR) Dorystoechas hastata uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1990 AYLA KAYA Sideritis germanicopolitana türü üzerine morfolojik ve anatomik araştırmalar Y.Lisans
1990 SEDAT HAKKI BEİS Kırmızıbiberden gıda boyası eldesi Y.Lisans
1990 TEMEL ÖZEK Micromeria congesta uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1990 BERRİN BOZAN Arnebia densifloradan naftakinonların izolasyonu ve yapı tayini Y.Lisans
1990 KADRİYE BENKLİ BADAKBAŞ Alfa-pinenden alfa-terpineol eldesi Y.Lisans
1990 SÜLEYMAN AYDIN Hypericum perforatumun hepatoprotektif etkileri Y.Lisans
1990 GÖKSEL ALTIOKKA Kimyasal ve biyolojik ortamlardaki klorür iyonu tayini için çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması Y.Lisans
1990 MAHFUZ GÜLER Romatoid artritli hastalarda plazma, lökosit ve eritrosit içi çinko, bakır magnezyum düzeylerinin değerlendirilmesi Doktora
1991 HÜSEYİN GÜRBÜZ Tek değişkenli zaman serilerinin öngörü amacıyla çözümlenmesinde kullanılan üssel düzeltme teknikleri ve bir uygulama denemesi Y.Lisans
1991 AYŞE GAYE TOMATIR Karaciğer fonksiyon testleri üzerine etkileri yönünden yeni bir intravenöz anestetik olan propofol ile volatil bir anestetik olan halotanın karşılaştırılması Y.Lisans
1991 PINAR BENLİ Ofloxacin'in polarografisi konusunda bir çalışma Y.Lisans
1991 ERİNÇ KIRKIMCI(GÜZEKİN) Stres koşullarında mast hücresi: degranülasyona ketotifen, askorbik asit, famotidin, propranolol ve verapamilin etkileri Doktora
1992 ZEYNEP TOPRAKLI Scolymus hispanicusun litolitik özellikleri yönünden incelenmesi Y.Lisans
1992 MÜBERRA KOŞAR Türkiye'de yetişen bazı allium (sect.allium) türlerinde alliin ve allisin miktarlarının belirlenmesi Y.Lisans
1992 MUHSİN ÖZDEMİR Tip I ve Tip II diabetes mellituslu olgularda dermatoglifik ve genetik analizler Doktora
1992 ŞENAY AY Salvia sclarea uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1992 AYLİN ÖNCEL 2-(alfa-(N-Sübstitüe aminotiyokarboniltiyo) Asetil) sübstitüe fenol türevi bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması Y.Lisans
1992 OLCAY BALTACI Eskişehir bölgesi içme ve kullanma sularında tüp sulandırım ve membran filtre yöntemleri ile koliform bakteri aranması Doktora
1992 K.SETENAY DİNÇER Kümeleme çözümlemesinde uygun kümeleme ölçütlerinin karşılaştırılması Doktora
1992 BEYHAN DURAK Yenidoğan kord kanından direkt yöntemle ve kord kanı ile periferik kandan kültür yöntemiyle kromozom analizleri ve uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması Y.Lisans
1992 GÜLSER TOPRAK Lise öğrencilerinde sınav kaygı düzeyi ve ruhsal belirti dağılımı Y.Lisans
1992 SEVİLHAN ARTAN İlk trimester spontan abortus materyallerinde sitogenetik ve elektron mikroskobik analizler Doktora
1992 FATMA ZERRİN ERDEMGİL Origanum onites L. uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1992 HASAN VEYSİ GÜNEŞ Acetazolamide'in böbrek fonksiyonları ve histopatolojisi üzerine etkileri Doktora
1992 BÜLENT ERGUN Nerium oleanderin bazı suda çözünen bileşiklerinin in vitro biyolojik etkileri Doktora
1992 MUSAFFE TUNA Akut lösemi tanılı olgularda kromozom ve kardeş kromatid değişimi (KKD) analizi Y.Lisans
1992 EMİNE SUNAL Kronik böbrek yetmezliğinde hemodialize giren hastalarda Alfatokoferol'un lipid metabolizmasına etkisi Doktora
1992 ASİYE MERİÇ N-(3 (2H)-Benzofuraniliden) ariloksiasetohidrazid türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması Y.Lisans
1992 SEVDA SARIKARDAŞOĞLU Cyclotrichium niveum uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1993 LÜTFİ GENÇ Yeni bir heparinoid olan raparin üzerinde çalışmalar Doktora
1993 BAHAR TECİK Bazı ziziphora uçucu yağlarının fare yüzme performansı üzerine etkileri Y.Lisans
1993 MÜZEYYEN DEMİREL (GÜLLÜK) Salbutamol sülfat mikrokapsülleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1993 NİHAL DOĞAN Toxoplasmosisin serolojisinde EIA ve IFA yöntemleriyle özgül IgA sınıfı antikorların tanı değeri Doktora
1993 DİLEK DOĞRUKOL (AK) Omeprazol'ün polarografik, spektrofotometrik ve kromatografik miktar tayini Doktora
1993 TEVHİDE FISTIK İki ve daha fazla spontan abortuslu çiftlerde frajil bölge analizleri Y.Lisans
1993 CANAN BAYDEMİR Değişik nedenlere bağlı ölümlerin çoklu azalan yaşam tablosu yöntemiyle incelenmesi Y.Lisans
1993 ECİR ALİ ÇAKMAK Aflatoksin B1'in immunolojik etkileri Doktora
1993 FEZAN ŞAHİN Jackknife ve Bootstrop parametre tahmin yöntemlerinin etkinliğinin araştırılması Y.Lisans
1993 MEVLÜT TÜRE Frekans tablolarında satır, sütun ve birim sayısının uyum analizi sonuçları üzerine etkisinin araştırılması Doktora
1993 MUSTAFA ÇELİK Hipertiroidizm olgularında serum lipid peroksid ve vitamin E düzeylerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
1994 ZEKİ ATKOŞAR Tenoksikam`ın elektroanalitik ve bazı yöntemlerle miktar tayini Doktora
1994 HÜDAİ DOĞU Türkiye`de satılan bazı sulfo grubu ilaçların fizikokimyasal parametrelerinin tayinleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1994 BETÜL DEMİRÇAKMAK Cedrus libani uçucu yağının bileşimi Y.Lisans
1995 VOLKAN ZAİMOĞLU Bazı vitaminlerin kapiler zon elektroforez ile incelenmesi Y.Lisans
1995 ÜMİT ARALP Mültipl emülsiyonlar üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1995 RANA BEİS Dictamnus Albus'un dermatit yapıcı etkilerinin deney hayvanları üzerinde incelenmesi Y.Lisans
1995 NALAN GÜNDOĞDU Bazı 2-sübstitüe benzoksazol türevlerinin sentezleri ve fizikokimyasal parametrelerinin tayinleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1995 AYHAN ALTINTAŞ Aconitum nasutum fisch. ex reichb. (Kutul Kurtboğanı) alkaloitleri Y.Lisans
1995 SERPİL ŞENER (KILIÇASLAN) Dimenhidrinatın uzayan etki gösteren tablet formülasyonu üzerine çalışmalar Y.Lisans
1995 GÖKSEL ALTIOKKA Doksazosin'in elektroanalitik ve bazı yöntemlerle miktar tayini Doktora
1995 SEVİNÇ ÖNDER Hypericum perforatum L. bitkisinin analjezik etkisinin mekanizması Y.Lisans
1995 AHMET BATMAZ Türkiye'de satılan bazı nonnarkotik analjezik ilaçların fizikokimyasal parametrelerinin tayinleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1995 MİNE KÜRKÇÜOĞLU Türk gül yağı, konkreti ve absolüsünün üretimi ve özellikleri Doktora
1995 ÖMER ALTUĞER Eskişehir ili Devlet ve Devlet Demir Yolları Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların kullandıkları ilaçların dağılımı ve ilaç dağıtım sistemleri üzerinde bir çalışma Y.Lisans
1995 NURHAYAT ERMİN Sideritis Erythrantha'nın iki varyetesi: var. erythrantha ve var. cedretorum uçucu yağlarının bileşimi Y.Lisans
1996 CANAN SEZER Bazı 2-sübstitüe 4[(4-sübstitüe pirol-1-il) fenil] tiyazol türevlerinin sentezi Y.Lisans
1996 DOLUNAY SARI AYDIN Hidralazin hidroklorür matriks tabletleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1996 KADRİYE ASLAN Glikolik asit içeren multipl emülsiyon sisteminin formülasyonu ve değerlendirilmesi Y.Lisans
1996 ZAFER ASIM KAPLANCIKLI Bazı N-(4-kromaniliden) ariloksiasetohidrazid türevlarinin sentezi ve antibakteriyal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
1996 KADRİYE BENKLİ Bazı 3-arilamino-5-ariloksimetil (1,2,4) triazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Doktora
1996 TUBA HEREKMAN DEMİR Hypericum perforatum fraksiyonlarının hepatoprotektif etkisinin araştırılması Y.Lisans
1996 İLHAN BOYDAĞ Üç Origanum türü; Origanum majorana L., Origanum minutiflorum L. Schwarz and P. H. Davis ve Origanum onites L. uçucu yağlarının fraksiyonlu distilasyonu Y.Lisans
1996 AHMET ÖZDEMİR Bazı 2-sübstitüe 1H-fenantro (9,10-d)imidazol bileşiklerinin sentezleri, yapı aydınlatmaları ve fizikokimyasal parametrelerinin tayinleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1996 SÜLEYMAN AYDIN Kekik (Origanum onites L.) yağ altı suyunun farmakolojisi Doktora
1996 USAMA ABU MOHSEN Bazı pirazino (1,2-a) benzimidazol türevlerinin sentezi ve antimikrobial etkilerinin araştırılması Y.Lisans
1996 TÜLİN OK ÖZDİLEK Dekstropoksifen Hidroklorür'ün uzayan etki gösteren tablet formülasyonu üzerine çalışmalar Y.Lisans
1996 NAHED HEGAZY Ketorolok trometaminin değişik farmasötik dozaj şekilleri üzerine çalışmalar Y.Lisans
1996 ŞERMİN SAVAŞ TETİK Cistus laurifolius L. ve Cistus parviflorus Lam. uçucu yağlarının bileşimi Y.Lisans
1996 SEVAL KORKMAZ Fibroblast hücre kültürlerinde yara iyileştirici etkinin araştırılması Y.Lisans
1997 CEMAL POLAT Form antrenmanının maksimal kuvvet ve bazı antropometrik değerler üzerindeki etkileri Y.Lisans
1997 AYLA KAYA Türkiye'de yetişen Acinos Miller türleri üzerinde morfolojik anatomik ve kimyasal araştırmalar Doktora
1997 SABRİ KÖSE Pliometrik antrenmanın 14-16 yaş grubu bayan voleybolcularda sıçrama kuvveti ve bazı antropometrik değerler üzerindeki etkileri Y.Lisans
1997 LEVENT ARINIK Ekstremite uzunluklarının Otur-Eriş Testi sonuçlarına etkisinin incelenmesi ve önerilen modifiye Otur-Eriş Testi Y.Lisans
1997 ASİYE MERİÇ Bazı imidazol türevlerinin sentezleri, yapı aydınlatmaları, fizikokimyasal parametrelerinin tayini ve analjezik etkilerinin araştırılması üzerinde çalışmalar Doktora
1997 BERK İMER Türk İlaç Sanayi ve çevre Y.Lisans
1997 NURAY GÖKÖREN Hidroksil radikalinin kapiler elektroforez ile tayini Y.Lisans
1997 SEVİM ALAN Eskişehir çevresinin Thymus L. türleri üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar Y.Lisans
1997 NİLGÜN ÖZTÜRK Gentiana Lutea subsp. Symphyandra (Murb.) Hayek iridoitleri Doktora
1997 YUSUF SEZGİN Piroksikam'ın film kaplı enterik tabletleri üzerine çalışmalar Y.Lisans
1997 TUBA SEVİL Sporda liderlik davranışlarının takım başarısı üzerindeki etkileri Y.Lisans
1997 ABDÜLKADİR HIZAL Modifiye mekik koşusu testinin güvenirliği ve geçerliği Y.Lisans
1997 AHMET ÇAĞRI KARABURUN Bazı 1-[2-(Sübstitüe pirol-1-İL) etil] 2-metil-5- nitroimidazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
1997 SUZAN SEZGİN Bazı 2-(Sübstitüe fenasiltiyo) tiyazolin türevlerinin sentezleri ve yapılarının aydınlatılması Y.Lisans
1998 PINAR BENLİ Ambroksol HCL'ün akış-enjeksiyon ve bazı polarografik tekniklerle miktar tayini Doktora
1998 BANU ÖZEL Naproksen Sodyum'un uzun etki gösteren tablet formülasyonu üzerine çalışmalar Y.Lisans
1998 CANAN OĞUZLAR Asiklovir'in biyoadhesiv vajinal tabletleri üzerinde çalışmalar Y.Lisans
1998 GÜLAY BÜYÜKKÖROĞLU Zizyphus jujuba (Hünnap) bitkisinin S/Y emülsiyon sistemi halinde formülasyonu ve değerlendirilmesi Y.Lisans
1999 ZEYNEP TUNALIER Juniperus foetidissima Willd. odun uçucu yağları Doktora
1999 MÜBERRA KOŞAR Türkiye'de yetişen Berberis L. türlerinin alkaloitleri Doktora
1999 USAMA ABU MOHSEN Bazı 1-metilen-2,3-diaril-1,2-dihidropirazino- [1,2-a] benzimidazol türevlerinin sentezi ve antikanser ve anti-HIV etkilerinin araştırılması Doktora
1999 FATMA ZERRİN ERDEMGİL Thalictrum orientale Boiss. alkaloitleri Doktora
1999 ESRA ŞEKER Origanum onites L. uçucu yağ altı suyunun sıçan mide fundus, duodenum, ileum üzerine etkileri Y.Lisans
1999 NALAN GÜNDOĞDU Bazı 1-benzil-2-(sübstitüe)-4,5-difenil-1H- imidazol türevlerinin sentezleri ve analjezik etkilerinin araştırılması Doktora
1999 BETÜL DEMİRCİ Türkiye'de doğal olarak yetişen Betula türlerinin uçucu yağ bileşimleri Doktora
1999 MÜZEYYEN DEMİREL Piribedil katı lipid partiküllerin formülasyonu ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi Doktora
2000 AHMET ŞENER Eskişehir il merkezindeki 50-65 yaş arası bireylerin fiziksel aktivite alışkanlıklarının ve aerob performanslarının değerlendirilmesi Y.Lisans
2000 TÜRKAN NİHAN YURTBİLİR Boş zamanların sportif etkinliklerle değerlendirilmesi (Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları üzerine bir araştırma) Y.Lisans
2000 EBRU SUNGAR İlköğretim okullarında beden eğitimi dersi verimliliğinde okul yöneticilerinin önemi ve okul yöneticileri üzerine bir araştırma (Eskişehir il örneği) Y.Lisans
2000 FATİH DEMİRCİ Biyoaktif monoterpenlerin mikrobiyal transformasyonu Doktora
2000 FUNDA ÖZTAN Bitki esktresi içeren nazal formülasyon çalışması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi Y.Lisans
2000 ALİ ERHAN ARAS İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar (Eskişehir il örneği) Y.Lisans
2000 NAHED HEGAZY Piridostigmin bromür mikropartiküllerinin hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi Doktora
2000 RANA BEİS Tastromin'in farmakolojik etkileri Doktora
2000 ŞEMSİDİN SKEYA Sedrol'ün mikrobiyal transformasyon ürünleri Y.Lisans
2001 GÖKHAN TELLİ Bitkisel drog monograflarının hazırlanması Y.Lisans
2001 ŞULE SARIÇOBAN Ebenus L. türlerinin tohum yağlarının yağ asitlerinin belirlenmesi Y.Lisans
2001 NUSRETULLAH REŞİDİ Alfa-terpineol`un izole sıçan mide fundus, duodenum ve ileum üzerinde farmakolojik etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2001 SELDA OFLAZ Ticari origanum türlerinin farmakognozik araştırması Y.Lisans
2001 A. QAYUM NURZAİ Bazı 6-[4- (fenil-4-ariliden-5-okso-2-imidazolin-1-il) fenil]-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon türevlerinin sentezi ve antihipertansif etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2001 A. MUHİTTİN KIRAN Klaritromisin`in matriks tablet formülasyonları üzerine çalışmalar Y.Lisans
2001 HAKAN KATIRCI Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Liginde yer alan kulüplerin yönetici davranış özellikleri ve kulüp yönetim kurulları üzerine bir araştırma: 2000-2001 Futbol Sezonu Y.Lisans
2001 ESMAEİL JALVAND Selüloz türevleri kullanarak ketorolak trometamin`in hidrofilik matriks tabletlerinin formülasyonu Y.Lisans
2001 NASER ESKANDARNEZHAD Naproksen sodyumun enterik kaplı tabletleri üzerine çalışmalar Y.Lisans
2001 DEMET DEMİR Özel ve kamu işletmelerinde sportif etkinliklere verilen önemin incelenmesi ve Eskişehir ilinde yapılan bir araştırma Y.Lisans
2001 NAVEED AKHTAR Formulation and evaluation of a cosmetic multiple emulsion system containing macadamia nut oil and two antiaging agents Doktora
2001 DERYA AKAR Bazı 6-kloro ve 6,7-dikloro-2,3-disübstitüe kinoksalin türevlerinin sentezleri, yapı aydınlatmaları, fizikokimyasal parametreleri ve antikanser etkilerinin araştırılması üzerine çalışmalar Y.Lisans
2001 MOHAMMAD KARABAJAK Bazı 2-sübstitüe-5,6-dikloro-1H-benzimidazol bileşiklerinin sentezleri, yapı aydınlatmaları, toksisitesi ve antikanser etkisinin incelenmesi üzerinde çalışmalar Y.Lisans
2001 MURAT KABADAYI 1999-2000 sezonunda Türkiye Deplasmanlı 1. Hentbol Liginde yeralan bayan ve erkek sporcuların başarı motivasyonlarının değerlendirilmesi Y.Lisans
2001 MELEK BİLİMLİ Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin spor olanaklarından yararlanma düzeyinin belirlenmesi ve Anadolu Üniversitesinde yapılan bir uygulama Y.Lisans
2001 DUDU MELTEM SIVACI Bazı piridiniliminotiyazolin türevlerinin sentezleri, yapılarının aydınlatılması ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2001 İLHAM ERÖZ Eskişehir çevresinde yetişen tıbbi bazı Salvia L. türleri üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar Y.Lisans
2001 ÖZLEM BANU KUTLUK Okratoksin A'nın modifiye bir yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) yöntemi ile tayini ve bazı uygulamaları Y.Lisans
2001 EROL ŞENER Formoterol'un kapiler elektroforez (CE) ile tayini ve farmasötik preparatı olan inhalasyon kapsüllerine uygulanışı Y.Lisans
2001 KEVSER KIRCALI Pravastatin'in farmasötik preparatlarda kapiler elektroforez ile miktar tayini Y.Lisans
2001 BAHAR SELEN KAVALA Sinnarizin katı dispersiyonlarının formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi Y.Lisans
2001 NURCAN TURAN CANDAN Beyin araştırmalarına temel oluşturacak madde düzeyleri için HPLC yöntemi Y.Lisans
2002 ERKAN MERT Sporda iletişimin önemi ve takım performansına etkisi üzerine bir araştırma: Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Ligi örneği 2001-2002 Futbol Sezonu Y.Lisans
2002 TUBA HEREKMAN DEMİR Streptozotosin ile oluşturulan deneysel diyabetin üreme sistemi üzerine etkileri: İnsülin tedavisinin sonuçları Doktora
2002 NURGÜL GÜZEL Vitex agnus-castus uçucu yağının bileşimi ve bazı diterpenlerinin ve seskiterpenlerinin izolasyonu Y.Lisans
2002 ÖZNUR ARSLANDERE Yağ altı sularının kimyasal bileşimi Y.Lisans
2002 DERYA KOCAMAN Şaraplarda Trans-resveratrolün HPLC yöntemi ile miktar tayini ve sitotoksik etkisinin incelenmesi Y.Lisans
2002 AHMET SARAÇOĞLU Yeşil çay infüzyonunun HeLa hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin incelenmesi ve YBSK yöntemi ile yeşil çay polifenollerinin tayini Y.Lisans
2002 ARIN GÜL DAL Mitomisin C'nin sürekli akış enjeksiyon analizi ile miktar tayini, validasyonu ve flakonlarına uygulanması Y.Lisans
2002 NAFİZ ÖNCÜ CAN Sefuroksim Aksetil'in Uv-spektrofotometri, akış enjeksiyon analizi ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi yöntemleri ile tabletlerdeki miktarının tayini Y.Lisans
2002 TUBA HEREKMAN DEMİR Streptozotosin ile oluşturulan deneysel diyabetin üreme sistemi üzerine etkileri: İnsülin tedavisinin sonuçları Doktora
2002 ÖZGÜR DEVRİM CAN 2-, 3- ve 4-Metilfenoksiasetik asid ile Karvakrol Asetat'ın düz kaslar üzerindeki etkisi Y.Lisans
2002 MERT ERKAN Sporda iletişimin önemi ve takım performansına etkisi üzerine bir araştırma (Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Süper Ligi Örneği 2001-2002 Futbol Sezonu) Y.Lisans
2003 ALPER AYHAN Tavşanlarda genotip, cinsiyet ve mevsimin yaşama gücü büyüme ve döl verimine etkileri Doktora
2003 BÜŞRA ÜSTÜN Spor sponsorluğunda planlama ve Türkiye A Milli Futbo Takımı 2002 Dünya Kupası örneği Y.Lisans
2003 AYHAN ALTINTAŞ Lycium barbarum L. ve L. ruthenicum murray meyvaları üzerinde kimyasal araştırmalar ve biyoaktivite çalışmaları Doktora
2003 EBRU CENGİZ Titanyum dioksit içeren katı lipit nanopartiküllerinin hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi Y.Lisans
2003 DERYA YAPAR Deflazacort'un sürekli akış enjeksiyon analizi ile miktar tayini, validasyonu ve tabletlerine uygulanması Y.Lisans
2003 SEVAL KORKMAZ Paklitaksel, kersetin ve berberinin, A549, HeLa, HT-29, MCF-7 ve NIH3T3 cell cultures Doktora
2003 ZAFER ASIM KAPLANCIKLI Bazı 4-fenil/siklohegzil-5-(1-fenoksietil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4- triazol-3-tiyon türevlerinin sentezleri ve antifungal, antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması Doktora
2003 İSMAİL BİLAL İSMAİL TÜTÜNCÜ 1,8-sineol ve 1,4-sineol'un izole sıçan fundus ileum ve vas deferens üzerindeki etkisi Y.Lisans
2003 AHMET ÇAĞRI KARABURUN Bazı 6 [4-(sübstitüe pirol-1-il)fenil]-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinon ve 1 (2H)-ftalazinon türevlerinin sentezi ve antihipertansif etkilerinin araştırılması Doktora
2003 QASEM M. A. ABDALLAH A549, HeLa ve NIH3T3 hücre kültürlerinde paklitaksel ve sodyum nitroprussid'in tek başlarına ve kombine etkileri: nitrikoksid'in antiproliferatif etkideki rolü Y.Lisans
2003 DİLOVAN HALİL AZİZ GÜLNAZ Bazı 2-sübstitüe perimidin türevlerinin sentezleri, yapı aydınlatmaları, fizikokimyasal parametreleri, sitotoksik ve antikanser etkilerinin araştırılması üzerine çalışmalar Y.Lisans
2003 E. DİLEK HÜNER Siklosporin A içeren mikroemülsiyon formülasyonunun geliştirilmesi ve in vitro değerlendirilmesi Y.Lisans
2004 ÖYKÜ TEZEL Yarık damaklı Türk çocuklarının sesletim, işitsel ayrımlaştırma ve sesbilgisel özelliklerinin belirlenmesi Y.Lisans
2004 NALAN SABAN Edinilmiş beyin hasarı olan ve olmayan bireylerde nöropsikolojik test performansının karşılaştırılması Y.Lisans
2004 SEÇİL AYDIN Serebral palsili çocuklarda görülen salya akıntısının ağız-yüz özellikleriyle olan ilişkisinin betimlenmesi Y.Lisans
2004 SERAP AKDENİZ Özel spor merkezlerinde hizmet kavramının önemi ve müşteri memnuniyetine yönelik bir uygulama Y.Lisans
2004 AYLA AĞDUK Öğretmenlerin ses kullanım alışkanlıkları ile ses hijyeni ve ses hastalıkları hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi Y.Lisans
2004 DUYGU YENİCELİ Leflunomid'in sürekli akış enjeksiyon analizi ile tabletlerinde miktar tayini Y.Lisans
2004 ŞAKİR BERKER SEVİN Propranolol bellekli mikrokürelerin hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi Y.Lisans
2004 ZEHRA BÜLBÜL Amoksisilin sürekli akış injeksiyon analizi, UV-spektrofotometrik ve titrimetrik yöntemler ile miktar tayini Y.Lisans
2004 TUBA AKYILDIZ Tiokonazol'ün sürekli akış injeksiyon analizi, UV-spektofotometrik ve trimetrik yöntemler ile miktar tayini Y.Lisans
2004 ABDULLAH GEYLANİ Rosa damascena var. semperflorens (midas gülü)'in uçucu bileşikleri Y.Lisans
2004 SİNEM ILGIN Likopenin ER(+) HeLa ve LNCaP kanser hücreleri üzerinde antikarsinojenik aktivitesinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2004 LOUAY KOUSSA Salvia kronenburgii Rech. fil uçucu yağ bileşimi Y.Lisans
2004 FATEN DALİ ALİ Bazı 6-[N-(sübstitüe tiyazol-2-İL)-2-asetamido]-3-aril-2-tiuokso-2,3-dihidrotiyazolo[4,5-D]pirimidin-7(6H)-on türevi bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2004 AHMET ÖZDEMİR Bazı 1-[(N,N-disübstüetiyokarboniltiyo)asetil]-3-(2-tiyenil)-5-aril-2-pirazolin türevlerinin sentezleri ve antifungal, antibakteriyel etkilerinin araştırılması Doktora
2004 İSMAİL KAYAGİL Bazı 6,8-diarilimidazo[1,2-a]pirazin türevlerinin ısıtma ve mikrodalga ışıma yöntemleri kullanılarak sentezi ve antikanser etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2004 İLHAN BOYDAĞ Origanum onites L. (kekik) yağ altı suyunun uçucu bileşikleri Doktora
2004 NURHAYAT TABANCA Türkiye Pimpinella türlerinin uçucu yağ bileşimleri Doktora
2004 BURCU EROL Pellia endiviifolia (Dicks.) dum., Porella platyphlla (L.) preiff. ve Porella cordaeana (Hüb.) moore. ciğerotlarının uçucu bileşikleri Y.Lisans
2004 BALAND SİRVAN OSMAN Bazı 6-benzoilmetil-3-aril-2-tiyokso-2,3-dihidrotiyazolo[4,5-d]pirimidin-7(6H)-on türevi bileşiklerin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2004 ŞENAY ARIKAN Hyssopus officinalis L. ssp. angustifolius (Bieb.) arcangeli ve Hymenocrater bituminosus fisch. et mey. uçucu yağlarının bileşimi Y.Lisans
2004 AYÇA ÖZMEN Okulöncesi eğitimde hareket eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi (Eskişehir il örneği) Y.Lisans
2004 İBRAHİM YAVUZ DAL Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerin bilişim teknolojisi olanaklarını bilimsel araştırmalarında kullanmalarına ilişkin görüşleri Y.Lisans
2004 GÜLŞEN AKALIN Bazı sentetik bileşiklerin kanserli hücre içi protein aktivasyonuna ve apoptise olan etkileri Y.Lisans
2004 EVRİM KIRAN GERÇEK Serebral palsili çocuklarda çiğneme becerisinin geliştirilmesinde oral motor terapinin etkililiği Y.Lisans
2004 BARIŞ DİNÇER En sık karşılaşılan iletişim kopukluğu düzeltme biçimlerinin gelişimsel geriliği olan ve konuşamayan çocuklar tarafından kullanımı Y.Lisans
2004 SERKAN BENGİSU Kas gerilimi disfonisi tip 1 hastalığı ile yumuşak fonasyon indeksi (SPI) parametresi arasındaki ilişkinin ve ses terapisinin etkisinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2004 NEZİHE ÇITAV Anadili Türkçe olan akıcı tip afazili bireylerin adlandırma ve tekrarlama etkinliklerinde parafazi kullanımlarının değerlendirilmesi Y.Lisans
2004 NERGİS TÜRKÖZ Öğretmenlerin kekeleyen öğrencilere ve kekeleyen öğrencinin ebeveynine karşı tutumlarının betimlenmesi Y.Lisans
2004 AYŞE BANU TURAN İlköğretim çağı çocukların kekeleyen yetişkin bireylere yönelik algılarının belirlenmesi Y.Lisans
2004 BERNA ERDEBİL Profesyonel ses kullanıcılarının seslerini olumsuz yönde etkileyen faktörler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi Y.Lisans
2004 ÖZLEM ÖĞE İlköğretim 1.basamak dönemi çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarının öğretmenlerden bilgi alma yoluyla belirlenmesi Y.Lisans
2004 ÖZLEM DOĞRAMACI Birincil bakıcıların felçli afazili bireyin sözel olmayan davranışlarına ilişkin görüşleri Y.Lisans
2004 ZEHRA YILMAZ Bir çağrı merkezinde ses hijyenini sağlamaya yönelik grup terapisi uygulaması Y.Lisans
2004 BÜLENT TOĞRAM Doğal dil öğretim tekniklerinden tepki isteme modelinin öğretilmesinin etkililiği Y.Lisans
2004 ÖZLEM CANGÖKÇE Hafif alzheimer demansı olan ve olmayan 60-80 yaş arası yaşlıların dil işlevlerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2005 İLKE COŞKUN Deneysel alkol yoksunluk sendromu üzerine Hypericum perforatum ekstresinin etkisi Doktora
2005 YUSUF ÖZKAY Bazı sübstitüe benzilidenanilin türevlerinin sentezleri ve yapı aydınlatmaları ile mutajenik, sitotoksik ve antiproliferatif etkilerinin araştırılması üzerine çalışmalar Y.Lisans
2005 GÜLAY BÜYÜKKÖROĞLU Farmasötik biyoteknolojide gen tedavisi amaçlı plazmit DNA taşıyıcı katyonik katı-lipit nano-veya mikropartiküllerin hazırlanması çalışmaları Doktora
2005 VELİ ONUR ÇELİK Amatör futbol antrenörlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri üzerine bir araştırma (2003-2004 futbol sezonu Eskişehir il örneği) Y.Lisans
2005 GÜLMİRA SAKENOVA Türkiye'de kültüre alınmış origanum türlerinin uçucu yağları yönünden araştırılması Doktora
2005 İLKE YAŞAR İbuprofen içeren oftalmik y/s mikroemülsiyon formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi Y.Lisans
2005 SULTAN SELİM GERÇEK Serebral palsili çocuklara istek bildirme iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak resimli kart kullanım becerisinin öğretilmesi Y.Lisans
2005 MEHMET ROJDA ORUÇ Gaziantep ilinde yaşayan 5:0-8:0 yaş çocuklarda duraklaştırma sesbilgisel işleminin incelenmesi Y.Lisans
2005 NURCAN BEKTAŞ Bazı fenolik asitler ve kombinasyonlarının antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2005 SENEM ARI Karvakrol, timol, orto- ve meta-krezol'ün izole sıçan mide-fundus, ileum ve aorta üzerinde CaCl2 kasılmalarına etkisi Y.Lisans
2005 EMİNE SELCEN ANT Wechsler bellek ölçeği-III sözel çağrışım çiftleri ve işitsel gecikmeli tanıma alt testlerinin türkçe geçerlik, güvenirlik ön çalışması Y.Lisans
2005 YASEMİN ÖZDEMİR Wechsler bellek ölçeği –III mantıksal bellek ve işitsel gecikmeli tanıma alt testlerinin Türkçe geçerlik, güvenirlik ön çalışması Y.Lisans
2005 FATMA ÇELEBİ Dil ve konuşma terapisi hizmetlerine yönelik ebeveyn tutumlarının belirlenmesi Y.Lisans
2005 KEREM YILDIRIM ŞİMŞEK Çocukların spora yönlendirilmesinde ailenin görüşlerinin değerlendirilmesi (2005 eskisehir l örnegi) Y.Lisans
2005 SEVAL DUMAN Timol, karvakrol, orto- ve meta-krezol'ün izole sıçan aorta, ileum ve mide fundus üzerine etkileri Y.Lisans
2005 ÖZLEM AKGÜN Türkçe konuşan 3-6 yaş grubundaki kekemeliği olan ve olmayan çocukların konuşma akıcısızlıklarının incelenmesi Y.Lisans
2006 CAVİD MEMMEDOV Kersetin ve epigallokateşin gallatın C6 glioblastoma multiforme kanser hücreleri üzerine toksik etkilerinin ve bu etkilerde kalsiyumun rolünün araştırılması Y.Lisans
2006 TANER ÖZBEK Türkiye'de ve dünyada özelleştirme uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizi Y.Lisans
2006 ELÇİN TADIHAN Sulkus vokalis hastalarında algılanan diplofoni ile subharmonik bileşenler derecesi parametresi arasındaki ilişkinin incelenmesi Y.Lisans
2006 FATİH GÖGER Salvia virgata Jacq. ve Salvia halophila Hedge'nin antioksidan etkilerinin ve bileşimlerinin belirlenmesi Y.Lisans
2006 ESER İNCE Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanların dolaşımlarındaki kolin durumu Y.Lisans
2006 ESRA ERTAN Oyuncuların ve oyunculuk eğitimi alan öğrencilerin sesi olumsuz yönde etkileyen faktörlere maruz kalma sıklıkları, ses suiistimalli konuşma alışkanlıkları ve ses yıpranma semptomlarının belirlenmesi Y.Lisans
2006 FERHAT TEKEŞ Türkiye erkekler hentbol süper lig'inde oynayan hentbol oyuncularının cinsel yaşam ve alışkanlıkları ile ilgili bir çalışma Y.Lisans
2006 SEZİN SOFUOĞLU Türkiye'deki spor federasyonları yönetim kurullarında görev yapan kadın üyeler üzerine bir araştırma (2005-2006 sezonu) Y.Lisans
2006 İBRAHİM KEMAL COLAY Gülhane afazi testi-2(GAT-2)'nin standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması Y.Lisans
2006 İBRAHİM HATİPOĞLU Ras aktif hücrelerde kaspazların apoptoz üzerine etkileri Y.Lisans
2006 SONER CERAH Aspirasyon riskli olguların yutma bozukluğu tarama kontrol listesi ile değerlendirilmeleri Y.Lisans
2006 ÖZLEM ÜNAL Türkçe Konuşan Damak Yarıklı Çocuklarda /k/, /s/ ve /ç/ Seslerinin Terapisine Yönelik Bir Sesletim Programının Etkililiğinin Belirlenmesi Y.Lisans
2006 ARZU AKYÜZ TOĞRAM Bir üniversite merkezinde dil ve konuşma hizmetlerinin değerlendirilmesi: müşteri memnuniyeti Y.Lisans
2006 SEVDA İBADOVA Bazı hypericum türlerinin fenolik bileşimi ile antioksidan ve serbest radikal süpürücü etkileri Y.Lisans
2006 FAEGHEH SADEGHI Türkiye'de 21-OHD hastalarında CYP21 geninde en sık rastlanan 9 mutasyonun sıklıklarının saptanması Doktora
2006 NURGÜL MUTLU Üniversite öğrencilerinin sağlık davranışlarıyla ilgili sorumluluk algıları Y.Lisans
2007 ÖZGÜR DEVRİM CAN Deneysel diyabetin neden olduğu metabolik ve davranışsal değişimler üzerine insülinin ve Hypericum perforatum L. ekstresinin etkileri Doktora
2007 NUSRETULLAH REŞİDİ A549, NIH3T3, RATEC ve C6 hücre kültürlerinde kaptopril ve losartanın antiproliferatif ve sitotoksik etkileri Doktora
2007 NABİLE BERKTAŞ Eğitilebilir zihinsel engelliler, özel sınıflar ve kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerde fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi Y.Lisans
2007 MURAT KOZANLI Nimodipin' in sürekli akış enjeksiyon analizi ile tabletlerinde miktar tayini Y.Lisans
2007 EVRİM YENİLMEZ E vitamini'nin farklı topik formülasyon sistemlerinden salımı ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi Doktora
2007 DUYGU EKİNCİ Türkçe konuşan işitme engelli çocukların ad durum eklerini kullanım becerilerinin incelenmesi Y.Lisans
2007 EROL ŞENER Bazı nörokimyasal maddelerin sıçan beyninden mikrodiyaliz ile toplanması ve analitik yöntemlerle miktar tayini Doktora
2007 BETÜL ÖZSOY Türkçe konuşan 7-12 yaş işitme engelli çocuklarda ünlü seslerin süre ve frekans özellikleri ile konuşma anlaşılırlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi Y.Lisans
2007 GÖKÇEN GÜZEY A549, HeLa ve NIH3T3 hücre kültürlerinde hypericum perforatum, hypericum montbrettii ve hypericum origanifolium türlerinin sitotoksik ve antiproliferatif etkileri Doktora
2007 AYÇA ÇAKMAK Androctonus crassicauda ve mesobuthus gibbosus türü akrep venomlarının izole sıçan vas deferens üzerindeki etkileri Y.Lisans
2007 İSMAİL KAYAĞİL Bazı 2,3,6,8-tetraarilimidazo[1,2-a]pirazin türevlerinin ısıtma ve mikrodalga ışıma yöntemleri kullanılarak sentezi ve antikanser etkilerinin araştırılması Doktora
2007 EMİL CİVİŞOV P-simenin mikrobiyal biyotransformasyonu Y.Lisans
2007 TUBA AYHAN ATLAS Türkçe konuşan 5-7 ve 8-10 yaş gruplarında kekeme çocukların akıcısızlık sıklığı ve akıcısızlık tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Y.Lisans
2007 MURAT SAMİ BERKMAN Çinko oksit ve oktosrilen'in katı lipit nanopartikül, mikroemülsiyon ve krem sistemleri şeklinde formülasyonu ve in vitro değerlendirilmesi Doktora
2007 EBRU CENGİZ Siklosporin A içeren katı lipit nanopartikül, mikroemülsiyon ve polimerik nanopartikül formülasyonlarının hazırlanması ve in vitro-in vivo değerlendirilmesi Doktora
2007 GÖZDE ÖZMAN Milnasipranın antinosiseptif aktivitesi Y.Lisans
2007 NAFİZ ÖNCÜ CAN Akrilamidin gıda maddelerinde oluşumuna etki eden faktörlerin incelenmesi ve miktarının tayini Doktora
2007 ŞENGÜL GÖKMEN Hesperis bicuspidata, H. bottae ve H. podocarpa' nın uçucu bileşikleri Y.Lisans
2007 GÜLDEN KOLTUKSUZ Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar Y.Lisans
2007 DÖNDÜ TUĞÇE TİLKİ Rutin'in kapiler elektroforez yöntemi ile fitonutrient tabletlerinde miktar tayini Y.Lisans
2007 ÖZLEM ATLI Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK) yöntemi ile meyve sularında hesperidin ve neohesperidin tayini Y.Lisans
2007 B. ŞEBNUR HAZIMOĞLU Hindilerde bordetella avium antikorlarının enzyme-linked immunosorbent assay, mikroaglutinasyon ve lam aglutinasyon testleri ile belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma Y.Lisans
2008 MEHMET EMRAH CANGİ Kekemeliği olan ve olmayan ergenlerin çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2008 ASLI ALTINSOY Kekemeliği olan ergen ve yetişkin bireylere uygulanan akıcılık biçimlendirme terapisinin etkililiğinin incelenmesi Y.Lisans
2008 NİDA ŞANLI COLAY Eskişehir ilinde bir üniversitede özel amaçlı ingilizce kullanan türk yetişkinlerin adlandırma anlamsal yakınlık ve kategorik üretim etkinliklerinde iki dil kullanımlarının incelenmesi Y.Lisans
2008 DENİZ KAZANOĞLU Türkçe konuşan 3-7,5 yaş aralığındaki kekeme çocukların kullandıkları eylemlerin dilbilimsel özellikleri ile akıcısızlık davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi Y.Lisans
2008 BÜLENT TOĞRAM Sağlıklı ve İnmeli Bireylere Uygulanan Afazide Dil Değerlendirme Aracı'nın geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon çalışması Doktora
2008 ALİ RIZA SOLMAZ Üniversite spor kulüpleri sporcularının,örgütsel bağlılıkları üzerine bir araştırma Y.Lisans
2008 HALİL ORBAY ÇOBANOĞLU Sporda risk yönetimi: Turkcell süper ligindeki sporcuların risk değerlendirmeleri üzerine bir araştırma Y.Lisans
2008 EMİN ARSLAN Elit düzey bayan basketbolcular ve düzenli egzersiz yapan bayan sporcuların aerobik kapasitelerinin ve bazı fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması ile ilgili bir araştırma Y.Lisans
2008 ERKAN AKIN Elektronik spor: Türkiye'deki elektronik sporcular üzerine bir araştırma Y.Lisans
2008 ENGİN AKAR Sporda imaj belirleyici faktörler ve branşlara ilişkin algılama düzeyleri:Eskişehir ili örneği Y.Lisans
2008 EVRENSEL HEPER Örgütsel motivasyon ve futbol hakemlerini motive eden faktörler (2006-2007 futbol sezonu örneği) Y.Lisans
2008 ŞERİFE AYDOĞDU Kolajen proteini ile H-ras aktif hücrelerinin etkileşimi Y.Lisans
2008 FATMA HAZAL GÖRAL Meloksikamın' ın suda çözünen diblok, triblok kopolimer miselleri ve çapraz bağlı misellerden salımının incelenmesi Y.Lisans
2009 SELDA ÇAKAL Pelargonium endlicherianum fenzl. (Geranıaceae) kök ekstrelerinin Umca® preparatı ile karşılaştırmalı araştırılması Y.Lisans
2009 ZAHİDE DURMAZ Kekeme ve kekeme olmayan çocukların konuşmadaki sıralı motor beceri öğrenme ve otomatikleşme kapasitelerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2009 SEDA EYİLİKEDER Öğretmen ve öğretmen adaylarının seslerinin yaşam kaliteleri üzerindeki etkilerinin kendileri tarafından değerlendirilmelerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2009 ÇİĞDEM KÖSEOĞLU Eskişehir piyasasındaki yağ altı sularının uçucu bileşikleri ve mikrobiyal kontrolleri Y.Lisans
2009 MEDİHA ALKAN İnsan lösemi (HL-60) hücre dizisinde piridin-2-karbaldoksim ligandı ve Pt(II) kompleksinin apoptotik etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2009 MELİKE VATAN Türkçe konuşan 2.5-9 yaş aralığındaki kekeme çocukların kullandıkları isimler, sıfatlar, zarflar, edatlar, bağlaçlar ve zamirlerdeki takılmalarının biçim ve cümledeki konum açısından incelenmesi Y.Lisans
2009 ORHAN SELÇUK GÜVEN Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Edisyon'un [Test of Early Language Development-Thırd Edıtıon (TELD-3)] Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması Y.Lisans
2009 ÖZLEM DİKEN Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Doktora
2009 ELVİN ONARICI GÜNGÖR Voleybolcularda farklı sıçrama ve konma tekniklerinde alt ekstremite kassal aktivasyonunun değerlendirilmesi Y.Lisans
2009 NURCAN BEKTAŞ Bazı doğal fenolik bileşiklerin deneysel diyabet ve diyabetik düz kas komplikasyonları üzerine etkileri Doktora
2009 MEHLİKA DİLEK ALTINTOP Bazı yeni triazol türevlerinin sentezleri ve antifungal etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2009 ALİ ONUR CERRAH Futbolda farklı vuruş tekniklerinde kassal aktivasyonların ve top hızı-izokinetik kuvvet ilişkisinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2009 YUSUF ÖZKAY Bazı 2-Sübstitüye-N-[4-(1-Metil-4,5-Difenil-1H-İmidazol-2-İl)Fenil] asetamid türevlerinin sentezleri ve antikanser aktivitelerinin araştırılması üzerine çalışmalar Doktora
2009 ÜMİDE DEMİR ÖZKAY Bazı benzotiyazol türevi bileşiklerin streptozotosin ile deneysel alzheimer modeli oluşturulmuş sıçanlara ait öğrenme ve bellek parametreleri üzerine etkileri Doktora
2009 DUYGU YENİCELİ Bupropion hidroklorür'ün çeşitli analitik yöntemlerle biyolojik sıvılarda ve farmasötik preparatlarda tayini Doktora
2009 ARIN GÜL DAL Kandesartan sileksetilin ilaç etkileşimlerinin in vitro olarak incelenmesi ve çeşitli analitik yöntemlerle analizi Doktora
2009 LEYLA YURTTAŞ Bazı 1,2,3-trisübstitüe pirazino benzimidazol türevlerinin sentezi ve antikanser etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2009 GÖKALP İŞCAN Bazı doğal aromatik maddelerin mikrobiyal transformasyonu ve biyolojik etkileri Doktora
2010 ASLI BAL DİZLEK Serebral paralizili bireylerin konuşma anlaşılırlığının ortalama sözce uzunluğu, artikülasyon becerileri ve oral motor beceriler ile ilişkisinin iki farklı jüri ile değerlendirilerek araştırılması Y.Lisans
2010 CEYDA ÇELEBİ Otistik bozukluğu olan çocukların OSU düzeyine göre eşleşmiş normal gelişim gösteren çocuklarla sözcük çeşitliliği bakımından karşılaştırılmas Y.Lisans
2010 R. SERTAN ÖZDEMİR Kekemeliğe dair kamuoyu tutumunun ölçülmesi: Eskişehir örneklemi Doktora
2010 ZEYNEP OKTAYER Nebivolol'ün kapiler elektroforez yöntemi ile tabletlerinde miktar tayini Y.Lisans
2010 HALE GAMZE DUYMUŞ Türkiye'de yetişen Sambucus nigra meyveleri üzerinde ön kimyasal araştırmalar Y.Lisans
2010 ÖNDER ÖZDEN Etanolün indüklediği lokomotor aktivite üzerine agmatinin etkileri Y.Lisans
2010 İLKAY DİKMEN Türkçe sözcük başı pozisyondaki /l, r, j, v/ seslerin akustik özelliklerinin incelenmesi Y.Lisans
2010 GÖKHAN DUALI Bazı Türk nane (Mentha L.) uçucu yağlarının biyolojik aktiviteleri Y.Lisans
2010 ZEYNEP BOR Crataegus orientalis etanol ekstresinin antinosiseptif, antiinflamatuvar, antitrombotik ve antioksidan etkileri Y.Lisans
2010 SİNEM ER Camellia sinensis (çay) ekstrelerinin in vitro antioksidan, yara iyileştirici ve U2OS osteosarkom hücrelerinde antikanser aktivitelerinin araştırılması Y.Lisans
2010 SEREN DÜZENLİ ÖZTÜRK Kronik tutuk afazili bireylerde iletişim yeterliliğinin İletişim Yeterliliği Değerlendirme Aracı (İYDA) ve Sözel Olmayan İletişim Sınıflaması (SOİS) ile değerlendirilmesi Y.Lisans
2010 İLİM AKSU 8 - 11 yaş grubundaki okul çağı çocuklarının nazometrik norm değerlerinin belirlenmesi Y.Lisans
2010 YAŞAR ÇAKMAKÇI Elektriksel alan stimülasyonu ile oluşturulan izole sıçan ileum, mesane, vas deferens ve sol atrium kasılmaları üzerinde 1,4-sineol, 1,8-sineol ve karvakrol'ün etkileri Doktora
2010 HÜLYA TUBA KIYAN Bazı hyperıcum türlerinin uçucu yağ bileşimleri ve antianjiyojenik aktiviteleri Y.Lisans
2010 GAMZE ÇAYIRDERE Timokinonun mikrobiyal biyotransformasyonu Y.Lisans
2010 AYSUN ŞAN 3-6 yaş arası özgül dil bozukluğu olan çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların dil özelliklerinin analizi ve karşılaştırılması Y.Lisans
2010 ÇAĞLAR FIRAT H-ras aktif hücrelerinin Fibronektin proteinine bağlanma yeteneklerinin incelenmesi Y.Lisans
2010 BİNNUR ALIŞ Kekemelik terapisi almış ergen ve yetişkin bireylerin akıcılığı koruma sürecinde kekemelik sıklığının betimlenmesi Y.Lisans
2010 GÜLSEL YURTDAŞ Flukonazol ve Ketokonazol'ün Beta-siklodekstrin ile hazırlanan kompleksleri üzerinde yapılan çalışmalar Y.Lisans
2010 MÜGE AKYILDIZ Boş zaman pazarlamasında deneyimsel boyutlar: 2009 Rock'n Coke Festivali katılımcılarına yönelik bir araştırma Y.Lisans
2011 ENGİN OLĞUN Hafızanı Test Et testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması Y.Lisans
2011 YASEMİN YOLAL Test of language development ?primary : Fourth edition (Told-p: 4) testinin Türkçe uyarlanmasında madde analizi: Ön bulgular Y.Lisans
2011 NALAN AKSAKAL Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin eğlendirerek eğitim (Edutaınment) yaklaşımına ilişkin tutumlarının incelenmesi Y.Lisans
2011 AYÇA BİLGE Kekeme ve kekeme olmayan yetişkinlerin stroop testi performanslarının karşılaştırılması Y.Lisans
2011 ESRA ERTAN Türkçe'deki sürtünmeli seslerin akustik özelliklerinin belirlenmesi Doktora
2011 AYLİN MÜGE TUNÇER Türkçe konuşan yetişkin popülasyonun sözel akıcılık becerilerinin yaş, eğitim ve cinsiyete göre incelenmesi ve sözcük normlarının oluşturulması Doktora
2011 BERNA DEMİRKAN Laringofaringeal reflüye bağlı disfoni tedavisinde ses terapisi etkililiğinin incelenmesi Y.Lisans
2011 ERKAN AKDOĞAN Halk dansçılarında eklem pozisyon duyusunun (Proprıoceptıon) incelenmesi Y.Lisans
2011 TAMER DÖNMEZ Bazı 4-dihidroksiboril-DL-fenilalanin türevlerinin Au(III) ve Pt(II) komplekslerinin sitotoksik, anjiyogenik ve antianjiyogenik etkileri üzerine çalışmalar Y.Lisans
2011 GÜLSÜN AYDIN Statik esneklik egzersizlerinin uzun süreli uygulamasının performans üzerindeki akut ve kronik etkileri Doktora
2011 DİLBER KAÇAR Anlamsız sözcük tekrarı testi geliştirme çalışması: Özgül dil bozukluğu olan çocuklarla ön çalışma bulguları Y.Lisans
2011 DİLEK EROĞLU Broka ve iletim tipi afazilerde özneli ve nesneli geçişsiz eylemlerin kullanımı Y.Lisans
2011 DİLEK YALIZ Beden eğitimi dersi kapsamındaki fiziksel etkinlik oyunlarının ilköğretim öğrencilerinin karakter gelişimleri üzerindeki etkisi Doktora
2011 GÜLCE ALEV Pragmatik Dil Becerileri Envanteri'nin Türkçe standardizasyon çalışması Y.Lisans
2011 VELİ ONUR ÇELİK Basketbol oyuncularının görüşlerine göre antrenörlerin karizmatik liderlik özelliklerinin takım bütünlüğüne etkisi Doktora
2011 ÖZLEM ÜNAL Rezonans bozukluklarının nazometrik değerlendirilmesi: 4-18 yaş aralığındaki bireyler için Türkçe norm çalışması Doktora
2011 KEREM YILDIRIM ŞİMŞEK Ekstrem spor tüketim güdülerinin Türkiye'deki ekstrem spor katılımcılarının algıladıkları değere, algıladıkları tatmine ve davranışsal niyetlerine etkisi Doktora
2011 ŞAHİN NURİ YAŞAR Hypericum origanifolium Willd. hidroalkolik ekstresinin farelerin santral sinir sistemi üzerine etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2011 ŞENOL SAT 7?14 yaş aralığındaki Türkçe konuşan çocukların sözel akıcılık becerilerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2011 GÖKHAN YATAĞAN Uçucu yağlarda bulunan ana bileşiklerin preparatif fraksiyon toplayıcı ile izolasyonları ve biyolojik aktiviteleri Y.Lisans
2012 ÇİĞDEM OKÇU Yüzücülerde diz eklemi pozisyon duyusunun (propriosepsiyon) değerlendirilmesi Y.Lisans
2012 ELÇİN TADIHAN ÖZKAN Disfonisi olan ilköğretim çağı çocuklarında vokal fonksiyon egzersizleri ve vokal hijyen önerilerinden oluşan ses terapisi programının etkililiğinin incelenmesi Doktora
2012 ELA ARICAN GÜLTEKİN İşitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin fiziksel uyunluk parametrelerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2012 İZZET KIRKAYA Farklı sprint mesafelerinde oluşan yatay-dikey kuvvetlerle sıçrama parametreleri ve izokinetik kuvvet kriterlerinin ilişkisi Y.Lisans
2012 MİRAY KIRAL Nebivololün farmasötik preparatlarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile miktar tayini Y.Lisans
2012 BEHİYE ŞENEL Sirna taşıyıcı sistem geliştirme ve değerlendirme çalışmaları Doktora
2012 MEHLİKA DİLEK ALTINTOP Bazı yeni tiyazolin türevlerinin sentezleri ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması Doktora
2012 LEYLA YURTTAŞ Bazı 1-(2-aril-2-okzoetil)-2-[(morfolin-4-il)tiyoksometil]benzimidazol türevlerinin sentezi ve antikanser etkilerinin araştırılması Doktora
2012 OKCU ÇİĞDEM Yüzücülerde diz eklemi pozisyon duyusunun (proprioception) değerlendirilmesi Y.Lisans
2012 HAYRİYE ÇAKIR ATABEK Şiddeti giderek artan direnç egzersizin oksidatif stres üzerine etkisinin direnç egzersiz antrenmanı yapan ve yapmayan bireylerde incelenmesi Doktora
2013 ÖZLEM CANGÖKÇE YAŞAR 9-67 ay arası tipik gelişim gösteren çocuklar ile 43-87 ay arası koklear implant kullanıcısı çocukların dilbilgisel profillerinin TR-LARSP ile karşılaştırılması Doktora
2013 NUR İPEK ÖNDER Bazı sentetik bileşiklerin anti-kanser özelliklerinin belirlenmesi Y.Lisans
2013 FATİH GÖGER Mentha spicata l. alttürlerinin fenolik bileşikleri ve antioksidan aktivitelerinin YBSK-KS/Ksyöntemi ile belirlenmesi Doktora
2013 BÜRGE DOĞRUER AKAN Bazı piperazin alkanol türevlerinin antinosiseptif etkinliklerinin araştırılması Y.Lisans
2013 AYÇA ÇAKMAK Oksijenli monoterpenlerin analjezik ve antienflamatuvar etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması Doktora
2013 BARIŞ GÜROL İzokinetik kuvvet antrenmanı programı sonrası basketbolda serbest atışın kinetikkinematik ve analizi Doktora
2013 ALEV ÇETİN General aspect to drugs for used niemann-pick disease, their mechanism of action and design of new potential drugs Y.Lisans
2013 ŞAFAK ULUSOYLAR YILDIRIM Melatonin ve melatonin reseptörlerinin aorta ve HUVEC üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Doktora
2013 ALİ ONUR CERRAH Futbolda farklı yaş gruplarında topa vuruş tekniğinin kinetik ve kinematik yöntemlerle incelenmesi Doktora
2013 MEHMET EMRE ÖZDEMİRHAN Agomelatinin sıvı kromatografi yöntemi kullanılarak tabletlerden analizi Y.Lisans
2013 BURCU UZUN Naproksen sodyum ve meloksikamın erkek sıçanlarda reprodüktif toksik etkisinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2013 SELİN ENGÜR Lösemi ve kolon kanseri hücrelerinde yeni bir proteozom inhibitörü olan MLN9708'in antineoplastik etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2013 HÜSEYİN ÇEVİK Beş yıldızlı otellerde düzenlenen rekreatif animasyon etkinliklerinin hizmet kalitesi Y.Lisans
2013 BAŞAK ÖZLEM PERK Physalis peruviana L. meyvesinin (Altın çilek) akut ve subkronik toksik etkilerinin değerlendirilmesi Y.Lisans
2013 BETÜL BÜYÜKKILIÇ Sığala (Liquidambar orientalis Miller) uçucu bileşenlerinin kimyası ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi Y.Lisans
2013 YİĞİT LAFCI Aripiprazol'ün farmasötik preparatlardaki ve bazı biyolojik sıvılardaki miktarının YBSK yöntemiyle tayini Y.Lisans
2013 MÜGE AKYILDIZ Ciddi ve kayıtsız katılımcıların kişilik özellikeri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki Doktora
2013 DENİZ ŞİMŞEK Okçularda atış tekniğinin kinetik ve kinematik yöntemlerle incelenmesi Doktora
2013 SEMA KOYUTÜRK Çeşitli analitik yöntemlerle irbesartan ve Hidroklorotiazid'in farmasötik preparatlardaki tayini Y.Lisans
2013 UMUT İRFAN ÜÇEL Mianserin'in streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda gelişen nöropatik ağrı üzerine etkisinin araştırılması Y.Lisans
2014 ELVİN ONARICI GÜNGÖR Anaerobik eşik altı ve üstü bisiklet egzersizinde oksijen alım kinetiğinin değerlendirilmesi Doktora
2014 ORHAN SELÇUK GÜVEN İki dil testinin (tedil ve todil) tipik ve atipik dil gelişimi gösteren çocuklarda ayırt ediciliğinin incelenmesi Doktora
2014 SÜLEYMAN MUNUSTURLAR Boş zaman eğitiminin benlik saygısı ve öznel iyi oluş üzerine etkisi Doktora
2014 GÜLSEL YURTDAŞ KIRIMLIOĞLU Epileptik mekanizmaya müdahale edecek nanoboyutta ilaç taşıyıcı sistem geliştirilmesi ve in vivo davranışının değerlendirilmesi Doktora
2014 BİLGE UZUN Bazı 2-sübstitüe-5-(benzotiyazol-2-il)-1H-benzimidazol türevlerinin sentezleri ve antikanser etkilerinin incelenmesi Y.Lisans
2014 FİRUZE DİYAR ALTUNDAĞ Bazı yeni imidazol türevlerinin sentezleri ve antikandidal etkilerinin incelenmesi Y.Lisans
2014 ELİF KAYA DNA metiltransferaz inhibitörü RG108 ve histon deasetilaz inhibitörü trikostatin a'nın nörit gelişiminde epigenetik etkilerinin karşılaştırılması Y.Lisans
2014 GÖZDE YETİM Boş zaman ilgileniminin boş zaman tatmini ve sadakati üzerine etkisi: Eskişehir'deki fitnes merkezleri üzerine araştırma Y.Lisans
2014 HÜSEYİN KÖSE Algılanan taraftar odaklılık ve ilişki kalitesinin taraftar tüketim davranışı üzerine etkisinin incelenmesi Doktora
2015 MERVE KASAP Agomelatin'in antinosiseptif etkinliğinin deneysel akut ağrı modelleri ile araştırılması Y.Lisans
2015 MELİKE SAYARER Eskişehir İlindeki bazı crocus L. türleri üzerinde anatomik, morfolojik ve kimyasal araştırmalar Y.Lisans
2015 PELİN KALAFATOĞLU Alzheimer hastalığında sözel akıcılık becerilerinin incelenmesi Y.Lisans
2015 EMİNE KARACA Frontotemporal lobar dejenerasyon hastalarının sözel akıcılık becerilerinin incelenmesi Y.Lisans
2015 CELİL KAÇOĞLU Alt beden elektromyostimülasyon antrenmanı ve detraining'in performansa etkileri Doktora
2015 FATMA IŞIL ÜNAL Öğretmen adaylarında ses bozukluklarını önleyici ses terapisinin etkililiği Y.Lisans
2015 RANA DURAL Okul öncesi dönemde konuşma sesi bozukluğu terapilerinde bilgisayar destekli artikülasyon terapisi uygulamasının etkililiğinin incelenmesi Y.Lisans
2015 SERKAN BERBER Spor etkinliklerinde gönüllü motivasyonu: 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları örneği Doktora
2015 MEHMET EMRAH CANGİ Kronik kekemelikte tele-terapinin etkililiğinin kontrollü incelenmesi: Karma yöntem araştırmasi Doktora
2015 İSMAİL BAYRAM Tüm beden vibrasyonunun bazı tenis performans parametreleri üzerine etkisinin araştırılması Y.Lisans
2015 MEHMET YILDIZ Futbolcularda bilateral kuvvet ve denge imbalansının baskın bacağa dayalı olarak şut hızı ve isabetine etkisinin araştırılması Doktora
2015 EBRU ERDOĞAN İngiltere'de yaşayan Türkçe ve İngilizce konuşucusu sıralı ikidilli çocukların dil gelişim performanslarının özgül dil bozukluğu riski açısından incelenmesi Y.Lisans
2015 CEMİL YILMAZ Türkçe'deki nazal (/M, N/) seslerin akustik özelliklerinin incelenmesi Y.Lisans
2015 ŞEVKET ÖZDEMİR 15-17 yaş çocuklar ve 18 yaş üstü yetişkinlerin semantik ve eylem akıcılık becerilerinin incelenmesi Y.Lisans
2015 FENİSE SELİN KARALI Türkçe konuşan tutuk ve akıcı afazililerin farklı cümle tiplerini anlaması ve üretmesi Y.Lisans
2015 MERVE ERTAŞ Bazı 2-piridil-4-sübstitüe fenol tiyazol türevlerinin sentezi ve aromataz inhibisyonu etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2015 ZAFER ŞAHİN Bazı tiyazol türevlerinin sentezi ve aromataz inhibisyonu ve antikanser etkilerinin araştırılması Y.Lisans
2015 MERVE UZUN İnönü ve Mihalgazi (Eskişehir) ilçe ve köylerinde etnobotanik araştirmalar Y.Lisans
2015 AYŞE AYDIN UYSAL Gelişimsel kekemelik ve mizaç: kekeleyen, tipik gelişim gösteren ve kekemeliği kendiliğinden iyileşen çocukların mizaç özelliklerinin karşılaştırılması Doktora
2015 HALİL ORBAY ÇOBANOĞLU Örgütsel değişim ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda altı sigma yönetim modeli'nin uygulanabilirliği Doktora
2015 TUBA SEVİL Terapatik rekreasyonel aktivitelere katılımın yaşlıların algıladıkları boş zaman tatmini, yaşam tatmini ve yaşam kalitesine etkisi Doktora
2015 BELGİN SEVER Yeni triazolotiyadiazin türevlerinin sentezi ve biyolojik etki çalışmaları Y.Lisans
2015 NAGEHAN SALTAN Crenosciadium siifolium ve glaucosciadium cordifolium (apiaceae)'un farmasötik botanik yönünden araştırmaları Y.Lisans
2015 ULVİYE ACAR Nifuroksazit analogları içeren yeni benzimidazol türevlerinin sentezleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması Y.Lisans
2015 NURSENEM KARACA Sinüzit patojenlerinin uçucu yağ ve bileşenlerle inhibisyonu Y.Lisans
2015 DİDEM AKYILDIZ Serebral palsi'li ve sağlıklı gelişen 6-12 yaş arası çocukların konuşma özelliklerinin maksimum performans ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi Doktora
2015 MERVE BAYSAL Bazı ferula uçucu yağlarının kimyasal bileşimi, biyolojik aktivite, ın vıtro sitotoksisite ve genotoksisite yönünden incelenmesi Y.Lisans
2015 TALİHA HARİKA AYDIN Agomelatinin antihiperaljezik ve antiallodinik etkilerinin deneysel diyabetik nöropati modeli ile araştırılması Y.Lisans
2015 MESUT ŞEN Bazı sentetik bileşiklerin topoizomeraz enzim aktivitesi üzerine etkisi Y.Lisans